BESTUUR van HTV

Voorzitter: Nico den Besten

Email: hoornaarhtv@gmail.com

Secretaris : Kees Bresser

Toernooien: Sylvia Bresser en Kees Bresser    

Penningmeester : Bram Bongers                   

Wedstrijdsecretaris: Bas Klop en bestuurslid Wim Verhaar

KvK 40321679


Tafeltennis goed voor je brein!

Wist je dat tafeltennis heel goed is voor het lichaam EN je brein?

Bekijk de video van het college dat Professor Erik Scherder gaf aan onze ambassadeur
Bettine Vriesekoop.


Privacy Policy

De Hoornaarse Tafeltennis Vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Hoornaarse Tafeltennis Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hoornaarse Tafeltennis Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bram Bongers telefoon 0183-582336